Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku

 

RPO.jpeg
 
„STWORZENIE REGIONALNEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W PRUDNIKU”
W RAMACH DZIAŁANIA 1.1.1.
WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013.
eu2.gif
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Numer projektu: WND- RPOP.01.01.01-16-002/10
 
 
 
1. Tło projektu.
Analiza danych statystycznych GUS miasta Prudnik (będącego największym ośrodkiem gospodarczym powiatu i zarazem 5-tym pod względem ilości mieszkanców miastem w województwie) w zakresie dotyczącym kształtowania się struktury własnościowej podmiotów gospodarczych w mieście Prudnik w okresie 2000 – 2006 wskazuje na:
-                 wzrost (o 17%) ilości wszystkich podmiotów gospodarczych, któremu towarzyszy ponad pięciokrotnie wolniejszy wzrost ilości podmiotów gospodarczych sektora prywatnego (jedynie o 3%),
-                    stały spadek udziału sektora prywatnego (z 97% w 2000 r aż do 85% w 2006 r.) w strukturze podmiotów,
-                    spadek (z 83% w 2000 r do 79% w 2006 r) udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza w strukturze prywatnych podmiotów gospodarczych,
-                    słabość kapitałową podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, którym coraz trudniej jest konkurować i utrzymać się na coraz bardziej wymagającym rynku.
Ponadto w okresie 2000-2006 ilość osób pracujących na terenie miasta Prudnika ulegała ciągłemu spadkowi (o 17%) przy niesymetrycznych zmianach zatrudnienia w sektorach publicznym oraz prywatnym gdyż spadkowi o 37% ilości zatrudnionych w sektorze publicznym towarzyszył jedynie 3% wzrost ilości osób pracujących w sektorze prywatnym.
Rynek pracy miasta Prudnika charakteryzuje się spadającą liczbą pracujących oraz bardzo niską podażą nowych miejsc pracy, co bezpośrednio wpływa na stopę bezrobocia, która od roku 2000 nie wykazuje większych zmian i na terenie tak powiatu jak i miasta Prudnika oscyluje wokół wysokiej wartości 13%.
Szczególnie niepokojącym jest fakt wzrostu w okresie 2000-2006 ilości w wielkościach bezwzględnych osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem gdyż ta grupa bezrobotnych wykazuje największą dynamikę (ponad 2,6 krotny!!!!) wzrostu w strukturze osób bezrobotnych miasta Prudnika (w 2000 r stanowili oni 2,6% ogółu wszystkich zarejestrowanych, zaś w 2008 r ich udział wzrósł do 6,7%).
 
Sporządzone opracowania („Prognoza podaży pracy w woj. opolskim na lata 2001-2020”, „Prognoza pomigracyjnej ludności Województwa Opolskiego na lata 2005-2020”) oraz opisane powyżej tendencje związane z problemem bezrobocia potwierdzają fakt, iż bezrobocie na terenie województwa w tym i miasta Prudnika ma już cechy trwałe i niekorzystne tendencje zdiagnozowane dla miasta Prudnika niestety nie zostaną przełamane.
Potwierdzeniem słuszności powyższej tezy jest min. informacja zawarta w opracowaniu „Prognoza pomigracyjnej …” zgodnie z którą stopa bezrobocia długotrwałego dla miasta Prudnika (wynosząca 8,3% w 2002 r przy 7,5% dla woj. opolskiego) będzie w kolejnych okresach (2010, 2015, 2020) wyższa od prognozowanej dla całego województwa (5,3%) przyjmując wartość 5,8%.
 
Szczególnie niepokojącym jest fakt, iż w/w „Prognoza pomigracyjna….” szacuje dla miasta Prudnika w 2015 r. wzrost odsetka osób z wyższym wykształceniem do poziomu 10,5% i odsetek ten będzie wyższy od analogicznego odsetka dla całego województwa wynoszącego 8,8%.
Analiza sfery aktywności gospodarczej miasta Prudnika uwzględniająca wyżej opisane problemy wskazuje, iż kolejnymi czynnikami negatywnie wpływającymi na rozwój sfery gospodarczej są:
-    niska konkurencyjność miasta wyrażająca się ograniczonym napływem kapitału zagranicznego i inwestycji prywatnych,
-     kryzys koniunkturalny części przedsiębiorstw, wynikający z opóźnień restrukturyzacyjnych, globalizacji procesów gospodarczych, wysokich kosztów produkcji, przestarzałej techniki,
-     problemy nie tylko makroekonomiczne kraju, ale gospodarki europejskiej, które poprzez powiązania kooperacyjne z prudnickimi przedsiębiorstwami oddziaływają na rynek pracy miasta.
 
W wyniku realizacji projektu rozwiązane zostaną problemy i zaspokojone w sposób znaczący potrzeby odbiorców związane z:
-                 niewykorzystanym potencjałem osób z wykształceniem wyższym,
-                 barierami w dostępie nowych i istniejących przedsiębiorców do profesjonalnych usług okołobiznesowych,
-                 wzrostem ich konkurencyjności.
 
2. Cel projektu.
Mając na względzie zdiagnozowane powyżej problemy niezbędnym jest wdrożenie stałych działań aktywizujących i wspierających przedsiębiorczość.
Służyć temu będzie stworzenie nowej struktury instytucji otoczenia biznesu w postaci Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości (RIP) w Prudniku który prowadzony będzie przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik -jednostkę budżetową Gminy.
Do podstawowych obowiązków w/w Agencji (mającej swoją  siedzibę w Urzędzie Miejskim w Prudniku) należeć będzie wdrożenie projektu, przygotowanie i przeprowadzenie procedury rekrutacji firm podmiotów do RIP oraz prowadzenie procesu ich inkubacji.
 
Niniejszy projekt polegający na stworzeniu Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie rzeczowym zakłada przebudowę dwóch budynków zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta Prudnika (tj byłej szkoły podstawowej nr 2 przy ul.Plac Zamkowy oraz byłego kina przy ul.Plac Wolności) oferujących znakomite lokalizacje dla nowych podmiotów gospodarczych.
W wyniku realizacji projektu RIP w Prudniku dysponując dwoma obiektami o całkowitej powierzchni 2251,51 m2 (w tym: obiekt byłej szkoły 1363,19 m2 i 888,32 m2 obiekt byłego kina) oferować będzie wysokiej jakości przestrzeń w postaci 46 lokali (35 b.szkoła + 11 b.kino). Mając na względzie otwarty (tj niedyskryminujący żadnego z potencjalnych podmiotów) charakter oferty skierowanej również do podmiotów dopiero rozpoczynających działalność, w ramach projektu założono również zakup wyposażenia (biurowego oraz komputerowego) do niektórych pomieszczeń dwóch obiektów RIP.
Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół obiektów RIP.
 
Głównym celem RIP w Prudniku będzie wzrost i rozwój nowych przedsiębiorców poprzez zwiększenie wskaźnika ich przetrwania oraz wzrost liczby nowych miejsc pracy. Z usług RIP korzystać będą mogły wszystkie osoby rozpoczynające lub też prowadzące własną działalność gospodarczą.
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku będzie przedsięwzięciem zorientowanym na wspomaganie przedsiębiorstw nowopowstałych i funkcjonujących w jego dwóch obiektach poprzez min:
-                 wynajem powierzchni biurowych, magazynowych,
-                 wynajem wyposażenia biurowego i komputerowego,
-                 zapewnienie obsługi administracyjnej,
-                 udostępnienie infrastruktury informacyjnej (fax., ksero, komputer itp.),
-                 doradztwo prawno-podatkowe,
-                 szkolenia, indywidualne konsultacje,
-                 pomoc w pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój.
 
RIP zwiększy szanse przedsiębiorstw na przetrwanie kryzysów i zagrożeń pojawiających się zazwyczaj w ciągu pierwszych 2-ch lat funkcjonowania nowej firmy związanych z uruchomieniem i rozwojem firmy. Jak wykazują badania, początkującym firmom w 60% - 80 % nie udaje się przejść przez pierwsze fazy rozwoju. RIP te proporcje odwraca. O ile w normalnej rzeczywistości (poza inkubatorem) przedsiębiorca musi nie tylko zajmować się prowadzeniem biznesu, ale również kwestiami organizacyjno-biurowymi, to RIP stworzy warunki pozwalające skoncentrować się stricte na właściwej działalności gospodarczej. Dzięki organizacji i pomocy oferowanej przez RIP nowo utworzone firmy mogą w miarę szybko pokonać trudności. Po opuszczeniu inkubatora firma ma duże szanse na samodzielne utrzymanie się na rynku.
Efektem działalności RIP będzie rozwój MŚP, powstawanie nowych miejsc pracy, a poprzez to poprawa sytuacji gospodarczej regionu i jego mieszkańców.
 
3. Finansowanie projektu.
 
Koszty kwalifikowane projektu wg zawartej umowy na jego dofinansowanie wynoszą 7 291 973,57 zł i finansowane są z następujących źródeł:
·     środki RPO WO 2007-2013 w kwocie 6 198 177,53 zł (tj 85%) 
·     środki własne Gminy Prudnik kwota 1 093 796,04  zł (tj 15%).  
 
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w wyniku przeprowadzenia dwóch procedur przetargowych.
Wersja XML