Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wdrożenie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesy dydaktyczne placówek edukacyjnych Gminy Prudnik

 

RPO.jpeg
 
„WDROŻENIE NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W PROCESY DYDAKTYCZNE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH GMINY PRUDNIK”  
W RAMACH DZIAŁANIA 5.1.2. „WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
2007-2013.
eu2.gif
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Numer projektu: RPOP.05.01.02-16-004/09
 
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP. 05.01.02-16-004/09-00
 
 
1. Tło projektu.
W trakcie przeprowadzonej wielosektorowej analizy sfery oświaty Gm. Prudnik szczebla podstawowego oraz gimnazjalnego zdiagnozowano, które związane są z otoczeniem projektu.
W wyniku analizy stwierdzono wysoki odsetek uczniów:
- pochodzących z rodzin o najniższych dochodach (351 zł/osobę)
- otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym (2008/2009- 20,7% ucz., 2007/2008-26,9% ucz.),
- objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2008/2009: szkoły podstawowe- 17%, gimnazja-15%, 2007/2008: szkoły postawowe-21,45%, gimnazja-14,48%),
- objętych Programem „Wyprawka Szkolna” (rok 2008/2009: 37% uczniów klas "O" i 27% uczniów klas I-III, rok 2007/2008: 34% uczniów klas "O" i 47% uczniów klas I-III) oraz
- stałą tendencję wzrostową liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj objętych nauczaniem indywidualnym (20 osób) oraz zajęciami rewalidacyjnymi (30 uczniów).
Powyższe obiektywne dane statystyczne są szczególnie niepokojące wobec zmniejszającej się od lat ilości uczniów, co oznacza wzrost liczby bezwzględnej uczniów zagrożonych -z powodów ekonomicznych- ograniczeniem dostępu do nowoczesnych technologii ICT. Dla wielu z nich szkoła jest jednym miejscem gdzie możliwy jest kontakt z nowoczesnymi technologiami ICT, których znajomość kształtuje postawy i wybory kierunków przyszłej edukacji.
Efekt potencjalnej marginalizacji znaczącej części uczniów szkół Gm. Prudnik potęguje skromna i przestarzała infrastruktura edukacyjna w zakresie narzędzi ICT.
Fakt ten przekłada się z kolei na niska aktywność uczniów w zakresie udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz ilość laureatów i finalistów olimpiad szczebla wojewódzkiego, Stypendystów Marszałka Woj. Opolskiego oraz podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
W zajęciach pozalekcyjnych związanych ze współczesną cywilizacją i otwarciem na świat (tj informatycznych, technicznych i przedmiotowych) uczestniczy niski odsetek uczniów:
- zajęcia informatyczne: 8 % uczniów szk. podstawowych oraz 3 % uczniów gimnazjów,
- zajęcia techniczne: 0,5 % uczniów szk. podstawowych oraz 3 % uczniów gimnazjów,
- zajęcia przedmiotowe: 18 % uczniów szk. podstawowych oraz 8 % uczniów gimnazjów.
Również liczby odnoszące się do ilości: laureatów i finalistów olimpiad szczebla wojewódzkiego, Stypendystów Marszałka Woj. Opolskiego oraz podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci są zatrważająco niskie. Wśród 2482 uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Gm. Prudnik jednie 15 uczniów (co stanowi zaledwie 0,6 %) było laureatami i finalistami olimpiad szczebla wojew., 5 uczniów było Stypendystami Marszałka a jedynie 2 gimnazjalistów było podopiecznymi Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Konsekwencją w/w negatywnych tendencji są wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych pozycjonujące jakość i efektywność kształcenia na tle całego województwa:
1.Szkoły podstawowe:
w 2009 r. 3 szkoły uzyskały wynik staninowy - „niżej średni”, 2 szkoły - wynik „wyżej średni”, a tylko jedna – „bardzo wysoki” podczas gdy
w 2008 r. 2 szkoły uzyskały wynik „średni”; 2 szkoły - „wysoki” a 2 szkoły - „bardzo wysoki”
2.Gimnazja:
w 2009 r. – w części humanistycznej - obydwa gimnazja uzyskały wynik staninowy -„niżej średni” a w części matemat.-przyrodniczej: PG nr 1-„niżej średni”, a PG nr 2 - wynik „wysoki” podczas gdy
w 2008 r.- w części humanistycznej: PG nr 1 uzyskało wynik - „niżej średni”, a PG nr 2 - „średni” a w części matemat.-przyrodniczej – obydwie szkoły uzyskały wynik-„niżej średni”.
Powyższe obiektywne dane są głównymi przesłankami, które skłoniły beneficjenta do realizacji projektu. Realizacja zakresu rzeczowego projektu (zakup 13 zestawów nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych) pozwoli osiągnąć cele projektu i zahamować zjawisko pogłębiania się dysproporcji pomiędzy wojewódzkim a prudnickim poziomem oświaty, będącej wynikiem występowania barier w dostępie do narzędzi ICT wspomagających proces edukacji.
 
2. Cel projektu.
Celem głównym projektu jest dostosowanie do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania WSZYSTKICH (tj ośmiu) placówek edukacyjnych Gminy Prudnik poprzez zakup sprzętu i wdrożenie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesy dydaktyczne.
Cele szczegółowe projektu to:
1.Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej Gminy Prudnik szczególnie w kontekście zwalczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz
2.Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów wiejskich.
 
Pomimo profesjonalnej kadry nauczycielskiej (gdzie udział nauczycieli dyplomowanych stanowi aż 55%) i kompleksowego rozwiązania w skali całej Gminy bazy materialnej wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych (termomodernizacje budynków, remonty sal lekcyjnych, montaż systemów monitoringu) zdiagnozowano istotne problemy, których zniwelowaniu podporządkowano zdefiniowane powyżej cele projektu: główny i szczegółowe.
 
Osiągnięcie założonych celów projektu nastąpi poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia ICT, którego wpływ na otoczenie (beneficjentów bezpośrednich tj uczniów i nauczycieli, oraz pośrednich tj osób korzystających ze sprzętu po zajęciach edukacyjnych) należy rozpatrywać w zakresie
 
a) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i beneficjentów pośrednich.
Projekt będzie przeciwdziałał bierności, kompleksom środowiskowym, zjawisku „dziedziczenia niskiego wykształcenia”. Dodatkowo uświadomi uczniom związki nauki w szkole z ich dalszym życiem i wyborem kariery życiowej. Uczestnictwo dzieci w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia ICT zmotywuje je do nauki, rozbudzi zainteresowania, świadomego użytkowania i korzystania ze zdobyczy cywilizacji (komputera i zasobów internetu). Pozwoli
wyeliminować roszczeniowe nastawienie do życia, wykreuje odpowiedzialność za własny rozwój, zachęci do zdobywania zawodów spokrewnionych z naukami ścisłymi, informatycznymi,
 
b) wykorzystania metod, technik i narzędzi podnoszących kompetencje kluczowe w umiejętności uczenia się: wprowadzenie nowoczesnych technik informatycznych, metod i narzędzi pracy z uczniami podczas planowanych zajęć opartych o narzędzia ICT podniesie znacznie umiejętności nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów. Dzięki nim osiągać będą lepsze wyniki nauczania, poprawią wyniki z umiejętności badanych na sprawdzianach kompetencji, a w szczególności w zakresie rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce.
 
c) kształcenia kompetencji kluczowych dla współczesnego człowieka: poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne pozwoli pogłębić wśród beneficjentów bezpośrednich oraz pośrednich projektu wiedzę z tych przedmiotów i pokaże jej zastosowanie w życiu codziennym. Dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pozwolą integrować się zróżnicowanej grupie uczniów, nauczą ich pracy grupowej i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
 
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną także inne dalekosiężne cele (oddziaływanie projektu):
- stworzenie jednolitego (opartego o te same możliwości techniczne, sprzętowe i programowe) w skali całej Gminy, wysokiego standardu poziomu nauczania odpowiadajacego współczesnym wymaganiom i potrzebom nowoczesnego procesu nauczania a tym samym zniwelowanie istniejących dysproporcji w poziomie edukacji pomiędzy szkołami wiejskimi a miejskimi,
-stworzenie platformy wymiany doświadczeń i materiałów edukacyjnych opracowanych z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia,
-aktywizację lokalnych środowisk uczestniczących w inicjatywach w trakcie których wykorzystywane będzie zakupione w ramach projektu wyposażenie.
 
3. Finansowanie projektu.
Koszty kwalifikowane projektu wg zawartej umowy na jego dofinansowanie wynoszą 556 800,00 zł i finansowane są z następujących źródeł :
·     środki RPO WO 2007-2013 w kwocie 473 280.00 zł (tj 85%) 
·     środki własne Gminy Prudnik kwota 83 520.00 zł (tj 15%).  
 
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.
Wersja XML