Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego.

4238

 

Projekt realizowany jest wspólnie z miastem Krnov w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Działanie 3.2 „Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych”

 

Wspólny projekt przewiduje organizację cyklu Wystaw Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko- Czeskiego w Prudniku i cyklu Jarmarków bożonarodzeniowych w Krnovie. Począwszy od pierwszej edycji wystawy (rok 1998) i jarmarków (rok 2001) zarówno liczba wystawców jak i zwiedzających wystawę i jarmarki stale rośnie. Unikalna, niekomercyjna tematyka wystaw i jarmarków obejmuje wspólne dziedzictwo kulturowe całego pogranicza w jego materialnym wymiarze (sztuka i rzemiosło) i z uwagi zakres wystawy wdrażane były wspólnie z udziałem partnera z drugiej strony granicy. Oprócz współorganizacji wystaw w Prudniku projekt zakłada również organizację wspólnych komplementarnych działań na terenie Krnova.

Realizacja projektu w swoich założeniach opiera się na następujących celach: wymiana doświadczeń twórców ludowych z Polski i Czech, prezentacja dorobku kulturowego, wsparcie i podkreślenie roli krzewienia tradycji kulturowych, umożliwieniu kontaktów obywateli dwóch miast.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1.Organizację w latach 2010,2011 i 2012 (w m-cu czerwcu) trzech kolejnych edycji Wystaw Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego pogranicza polsko-czeskiego w Prudniku.

2.Organizację w latach 2009,2010 i 2011 (w m-cu grudniu) trzech kolejnych edycji "Vánočního jarmarku" w Krnovie.

3.Wspólne 3 krotne warsztaty rzeźbiarskie zakończone wykonaniem szopki betlejemskiej i jej prezentacja w roku 2011 w Krnovie i Prudniku.

4.Udział polskich wystawców i twórców w Krnovie a czeskich w Prudniku w trakcie organizowanych imprez.

 

1.Cel projektu:  

Celem głównym projektu jest ochrona i wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców pogranicza oraz wykorzystanie istniejącego a zanikającego potencjału gospodarczego (rzemiosła) obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez organizację 3 letniego cyklu wystaw twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego w Prudniku i cyklu jarmarków bożonarodzeniowych w Krnovie.

 

2. Cele szczegółowe:

- wymiana doświadczeń twórców ludowych z Polski i Czech i prezentacja dorobku kulturowego,

- wsparcie i podkreślenie istoty krzewienia tradycji kulturowych przez twórców: amatorów i wystawców reprezentujących zanikające zawody i umiejętności,

- wykorzystanie istniejących tradycji do aktywizacji i stworzenia sieci współpracy twórców ludowych i rzemieślników,

-stworzenie nowego produktu turystycznego opartego na cyklu wspólnych imprez.

 

3. Opis działań:

Gmina Prudnik jako partner realizować będzie następującą sekwencję działań w ramach projektu:

1.Organizację w latach 2010, 2011 i 2012 w miesiącu czerwcu każdego roku 3 kolejnych edycji Wystaw Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko- Czeskiego. Każda z wystaw trwająca 3 dni poprzedzona zostanie działaniami związanymi z ich technicznym i organizacyjnym zabezpieczeniem i oprócz prezentacji dorobku kulturowego w ich trakcie organizowane będą konkursy na najciekawsze stoisko i najlepszą potrawę regionalną.

2.Czynny udział w przygotowaniu i realizacji Jarmarków bożonarodzeniowych w Krnovie w latach 2009,2010 oraz 2011 poprzez ich promocję na stronie polskiej, akwizycję uczestników polskich i prezentację dorobku Jarmarków (organizacja wystaw fotograficznych oraz wykonanej w ramach projektu wspólnej szopki bożonarodzeniowej) w Prudniku.

 

Wspólny projekt przewiduje również organizację w latach 2009, 2010 i 2011 (w m-cu grudniu) trzech kolejnych edycji "Vánočního jarmarku" (Jarmarków bożonarodzeniowych) w Krnovie trakcie których nastąpi:

- prezentacja świątecznych wyrobów rzemieślniczych, ludowych,

- prezentacja polskich i czeskich potraw regionalnych i zespołów ludowych oraz - zorganizowane zostaną wspólne 3 krotne warsztaty rzeźbiarskie zakończone wykonaniem szopki betlejemskiej i jej prezentacja w roku 2011 w Krnovie i Prudniku.

 

4. Adresaci (odbiorcy) projektu:

Grupami docelowymi (bezpośrednimi beneficjentami) projektu są:

- twórcy ludowi oraz rzemieślnicy,

- osoby, które w wyniku działań restrukturyzacyjnych utraciły swoje miejsce pracy a poszukujące nowych źródeł aktywności zawodowej opartych na rzemiośle artystycznym oraz twórczości ludowej,

- dzieci oraz młodzież poznająca wspólne dziedzictwo kulturowe miast Prudnik oraz Krnov,

- społeczność lokalna miast Prudnik oraz Krnov oraz turyści spoza terenu na którym realizowany będzie projekt uczestniczący w organizowanych przedsięwzięciach (coroczne wystawy oraz imprezy im towarzyszące: warsztaty, seminaria, wykłady).

 

5. Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 114 533,96 EUR w tym:

 

- Gmina Prudnik – 37 147,00 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach POWT RCz-RP 2007-2013) w kwocie 31 574,95 EUR stanowiącej 85,0% kosztów kwalifikowanych projektu po stronie polskiej.

 

- Miasto Krnov – 77 386,96 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach POWT RCz-RP 2007-2013) w kwocie 69 648,00 EUR stanowiącej 90,0% kosztów kwalifikowanych projektu po stronie czeskiej.

 

 

6. Okres realizacji projektu:

Od grudnia 2009 r do końca grudnia 2012.

  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

 

Wersja XML