Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polsko - Czeski Kurier Informacyjny

 1.jpeg 

                                          Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                               oraz ze środków budżetu państwa.

                              PRZEKRACZAMY GRANICE

 

 

                                        1.Nazwa projektu:

 
„Polsko-Czeski Kurier Informacyjny”
 
2.Projekt dofinansowany przez :
 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska  - Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euregionu Pradziad.
 
3.Opis projektu:
U podstaw realizacji projektu, który jest projektem komplementarnym do projektu Miasta Krnov leży świadomość bliskości geograficznej Prudnika i Krnova, podobieństw dwóch miast a także istniejącej ogromnej niewiedzy związanej z potencjałem sąsiada oraz niewykorzystanych szans. Prowadzona od ponad 6 lat partnerska współpraca miast Prudnik oraz Krnov przy realizacji wspólnych inicjatyw wskazuje na istniejącą nadal barierę informacyjną wyrażającą się w nieznajomości bliskiego geograficznie partnera i realizacja niniejszego projekt zakłada min. likwidację tej bariery informacyjnej. Projekt zmierza bowiem do publikacji miesięcznika "Polsko-Czeski Kurier Informacyjny" w formie nieodpłatnego dla wszystkich odbiorców, drukowanego dodatku do lokalnych gazet ukazujących się na terenie miasta Prudnika i Krnova.
Realizacja niniejszego projektu (tj druk i publikacja Polsko-Czeskiego Kuriera Informacyjnego) umożliwi:
-stworzenie platformy systematycznej wymiany informacji o wydarzeniach kulturalnych, gospodarczych,
-stworzenie płaszczyzny systematycznej wymiany informacji o możliwościach wspólnego pozyskania przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia) zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności (w tym ze środków Unii Europejskiej) poprzez realizacje wspólnych projektów,
 -przybliżenie w sposób ciągły kultury, obyczajów partnerów zamieszkujących dwie strony granicy, -nawiązanie wzajemnych kontaktów między przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji kulturalnych i samorządowych.
Projekt niniejszy, przesłanki jego realizacji w pełni zgodny jest z priorytetem Funduszu Mikroprojektów POWT RCz -RP, jakim jest wspieranie projektów w zakresie rozwoju gospodarczego, informacji i komunikacji.
 
4.Cel projektu: 
Realizacja projektu pt "Polsko-Czeski Kurier Informacyjny" posiada jeden główny cel jakim jest dostarczenie społecznościom lokalnym zamieszkującym tereny przygraniczne Polski i Czech regularnego serwisu dotyczącego aktualnych wydarzeń (gospodarczych, kulturalnych oraz o charakterze informacyjnym) mających miejsce na terytorium danego kraju ale też terenów położonych po drugiej stronie granicy.
Serwis informacyjny przekazywany będzie społecznościom lokalnym Polski i Czech regularnie w odstępach miesięcznych w formie drukowanej w postaci bezpłatnego dodatku pt "Polsko-Czeski Kurier Informacyjny" do lokalnej gazety kolportowanej na terenie nie tylko miasta Prudnika ale i całego powiatu a materiały dotyczące miasta Prudnika będą przez partnera projektu tj Miasto Krnov drukowane w formie bezpłatnego dodatku do gazety "Krnovske Listy" kolportowanej na terenie miasta Krnova.
 
5.Adresaci (odbiorcy) projektu:
Docelową grupą projektu są społeczności lokalne oraz wszystkie podmioty życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego funkcjonujące po obydwu stronach granicy.
 
 Publikacja "Polsko-Czeskiego Kuriera Informacyjnego" poprzez dostarczanie systematycznej i aktualnej bieżącej informacji z zakresu kultury, ekonomii, możliwości wspólnej aplikacji o pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych na swoją działalność (w tym min z Unii Europejskiej) w swoim końcowym efekcie umożliwi autentyczne zbliżenie społeczności lokalnych (ich dokonań, problemów, planów na przyszłość), promocję przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych regionu pogranicza polsko- czeskiego a zatem mieć będzie duże znaczenie dla zdefiniowanej powyżej grupy docelowej.
 
 
6.Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 15.000 euro w tym
85% tj 12 750,00 euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10% tj 1 500,00 euro – środki budżetu państwa
5% tj 750,00 euro – środki budżetu Gminy Prudnik
 
 
7.Okres realizacji projektu:
Od grudnia 2008 do grudnia 2009

 

Wersja XML