Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika i Krnova

 

Logo CZ_PL.jpeg
                                                             

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

1.Nazwa projektu:
„Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika i Krnova”
 
2.Projekt dofinansowany przez :
 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w ramach działania 2.2 „Wspieranie rozwoju turystyki”
 
3.Tło projektu:
 
Miasta Prudnik oraz Krnov (odległe jedynie o 35 km) łączy silny wpływ przemysłu tkackiego na rozwój urbanistyczny, ekonomiczny i intelektualny. Istniejące w miastach zakłady tkackie poddane zostały w ostatnich latach restrukturyzacji i niniejszy projekt zakłada wykorzystanie nadal istniejącego potencjału (materialnego oraz ludzkiego) do stworzenia nowego produktu turystycznego. Nowy produkt turystyczny związany z tradycjami tkackimi obejmować będzie komplementarne działania (warsztaty, seminaria, wykłady, szkolenia i zajęcia praktyczne związane z wszystkimi procesami tkackimi od obróbki tradycyjnych włókien do gotowego wyrobu) które będą realizowane w Prudniku i Krnovie z wykorzystaniem stworzonej w wyniku realizacji projektu bazy materialnej.
 
4.Cel projektu:  
 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego oraz wykorzystanie istniejącego a zanikającego potencjału gospodarczego miast Prudnika oraz Krnova poprzez stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych miast Prudnik i Krnov. 
 
5.Cele szczegółowe:
 
1.Ochrona i odbudowa tkackich tradycji kulturowych miast Prudnik oraz Krnov.
2.Wykorzystanie istniejących a zanikających tradycji tkackich do aktywizacji gospodarczej w/w miast i stworzenia sieci współpracy: placówek muzealnych, rzemieślników.
3.Rozszerzenie oferty turystycznej dwóch miast poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego opartego na wspólnej komplementarnej ofercie programowej nowych obiektów muzealnych Prudnika i Krnova.
 
6.Opis działań:
 
Gmina Prudnik jako partner realizować będzie następującą sekwencję działań w ramach projektu:
1.Modernizacja budynku przy ul.K. Jadwigi- obiektu przyszłego Centrum Tradycji Włókienniczych (prace remontowo-budowlane).
2.Wyposażenie Centrum Tradycji Włókienniczych w sprzęt wystawienniczy, biurowy.
3.Promocja projektu.
4.Realizacja uzgodnionego rocznego kalendarza imprez. Zaplanowane we wspólnym kalendarzu imprez, działania organizowane będą przez powołaną Radę Programową wspólną dla dwóch placówek muzealnych Prudnika i Krnova, którym powierzona zostanie bieżąca eksploatacja wytworzonej w wyniku projektu infrastruktury.
 
W ramach projektu po stronie czeskiej odbędzie się konferencja poświęcona tematowi włókiennictwa. Też zostanie przeprowadzony remont budynku F - byłego zakładu Karnola (zabytek kultury zawierający części ruchome) i przygotowana zostanie wystawa jako fundament nowo powstałego muzeum włókiennictwa.
 
7.Adresaci (odbiorcy) projektu:
 
Grupami docelowymi (bezpośrednimi beneficjentami) niniejszego projektu będą:
- turyści,
- twórcy ludowi oraz rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie tkactwa,
- osoby posiadające doświadczenie w dziedzinie tkactwa, które w wyniku działań restrukturyzacyjnych utraciły swoje miejsce pracy a poszukujące nowych źródeł aktywności zawodowej opartych o nabytą wiedzę i umiejętności,
- placówki muzealne w których prezentowany będzie dorobek zgromadzony lub wytworzony w nowo powstałych dwóch placówkach muzealnych,
- dzieci oraz młodzież poznająca wspólne dziedzictwo kulturowe miast Prudnik oraz Krnov,
- społeczność lokalna miast Prudnik oraz Krnov uczestnicząca w organizowanych na terenie nowo powstałych placówek muzealnych przedsięwzięciach (warsztaty, seminaria, wykłady, szkolenia i zajęcia praktyczne).
 
8.Finansowanie projektu:
 
Projekt zakłada jego wspólne finansowanie:
udział Gminy Prudnik (wg wartości kosztorysowej) wynosi 72,51% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj 494 512,56 euro i Gmina Prudnik aplikuje o środki w wysokości 420 335,67 euro (tj 85% wartości kosztorysowej), natomiast udział Miasta Krnov (również wg wartości kosztorysowej) wynosi 27,49% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj 187 472,10 euro i miasto Krnov aplikuje o środki w wysokości 168 724,00 euro (tj 90% wartości kosztorysowej).
 
9.Okres realizacji projektu:
 
Gmina Prudnik: od października 2008 do grudnia 2009.
Miasto Krnov : od października 2008 do marca 2009.

 

Wersja XML