Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku -28 kwietnia 2022 r.

28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

LXI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LX sesji.

2. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy Prudnik (druk nr 1076)

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prudnik za rok 2021 (druk nr 1077)

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1078)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1079)

6. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 1080)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 1081)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 1082)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1083)

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1084)

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego (druk nr 1085)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1086)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1087)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1088)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1089)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1090)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1091)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1092)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1093)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1094)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1095)

17) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 1096)

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1097)

2) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1098)

3) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1099)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych Gminy Prudnik (druk nr 1100)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1101)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (druk nr 1102)

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - propozycja rozpatrzenia zostanie przedstawiona radnym po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - propozycja rozpatrzenia zostanie przedstawiona radnym po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML