Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty ustalona została  maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wysokość świadczenia została ustalona w  kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku,  podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody Opolskiego, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć:

1) indywidualnych spraw;

2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

Wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy należy składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ulica Kościuszki 3 w punkcie obsługi interesantów, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Druki wniosków dostępne są na stronie www.prudnik.pl  

PDFwniosek o świadczenie pieniężne Ukraina.pdf

Wersja XML