Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 stycznia 2022 r.

27 stycznia  2022 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym

odbędzie się 

LVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LIV sesji.

3) Przyjęcie protokołu z LV sesji.

2. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Prudnik za rok 2021 (druk nr 984)

4. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 985)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym użytkowania (druk nr 986)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 987)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 988)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 989)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 990)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 991)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 992)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 993)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 994)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 995)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 996)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 997)

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwaly w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka (duk nr 998)

2) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 999)

3) Podjęcie uchwaly w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły (druk nr 1000)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 1001)

5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (druk nr 1002)

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 1003) – plany pracy zostaną zatwierdzone na poszczególnych Komisjach

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 1004) - plany pracy zostaną zatwierdzone na poszczególnych Komisjach

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

9) Podjęcie uchwały w sprawie petycji bez rozpatrzenia - projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - projekt uchwały zostanie dostarczony po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML