Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2022 roku

Burmistrz Prudnika

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

w 2022 roku w Gminie Prudnik

  1. Informacje ogólne.

Burmistrz Prudnika na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2022 roku. Przedstawione przez organizacje kandydatury opiniowane będą przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik w 2022 roku. Każdorazowo ogłaszając konkurs Burmistrz Prudnika, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), z listy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

2.   Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)  są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

2)  są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), lecz nie reprezentują w/w organizacji lub podmiotów, podczas ich udziału w konkursie;

3)  posiadają wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);

4)  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

3.   Zadania członka komisji konkursowej.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określone zostały w § 15 Uchwały Nr LII/875/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

4.   Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur.

Zgłoszenia kandydatur do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r.

                                                                                                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                                                       Jarosław Szóstka

PDFOgłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w 2022 roku.pdf (565,42KB)

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

DOCFormularz zgłoszenia.doc (44,00KB)
 

Wersja XML