Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

„Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce”
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”

 

Nr projektu:
Projekt nr Z/2.16/III/3.1/32/05
Nr umowy o dofinansowanie:
Umowa nr Z/2.16/III/3.1/32/05/U/40/06
Wartość projektu wynosi 1 369 881,59 zł a Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie tegoż projektu w kwocie 1 164 399,34 zł. w tym :
- środki UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1 027 411,19 zł
- budżet państwa 136 988,15 zł. 

Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji 12 września 2006r.
- zakończenie rzeczowe realizacji 15 października 2007r.

Przedmiotem projektu jest dokończenie budowy istniejącego obiektu , urządzenie jego otoczenia oraz stworzenie nowej instytucji pod nazwą Wiejskie Centrum Aktywności łączącej w sobie funkcję wiejskiego ośrodka kultury i lokalnego ośrodka wspierania rozwoju gospodarczego. Budowa w czynie społecznym istniejącego budynku została przerwana w 1998r na etapie stanu surowego.

Użytkowane na terenie wsi Rudziczka obiekty nie spełniają podstawowych wymagań stosunku do pełnionych funkcji oraz wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych. Sala w remizie OSP jest zbyt mała i brak w niej jakiegokolwiek wyposażenia do organizacji imprez czy szkoleń. Biblioteka wyczerpała możliwości dalszego funkcjonowania w jednym pokoju w domu prywatnym a korytarz szkolny nie może być traktowany jako miejsce realizacji szkoleń zawodowych. Dla potrzeb stowarzyszeń, szkoleń i działalności kulturalnej odpowiadającej aspiracjom i potrzebom mieszkańców obecna baza jest w najwyższym stopniu niewystarczająca. Brak jest miejsca na wykorzystanie teoretycznie dostępnej mieszkańcom oferty POK.
W odniesieniu do niniejszego projektu przeprowadzono analizę opcji alternatywnych rozwiązań (str41-42 Studium Wykon.) polegających na :
1. wykorzystaniu obiektów położonych w innych miejscowościach,
2.etapowaniu wykończenia budynku,
3.zaniechaniu realizacji projektu.
Przeprowadzone analizy wykazały iż:
1. Istniejące obiekty położone w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Rudziczka albo obsługują środowiska które są większymi z obiektami mniejszymi od projektowanego albo posiadają niekorzystny układ pomieszczeń- obiekty po małych szkołach lub przedszkolach wiejskich.
2. Projekt może być realizowany etapowo jednakże negatywnym skutkiem realizacji tego wariantu byłby wzrost kosztów budowy szacowany na 10% wartości robót oraz wydłużenie czasu budowy i związanych z tym niedogodności w funkcjonowaniu obiektu.
3. Zaniechanie realizacji projektu poniesie za sobą koszty związane z zabezpieczeniem stanu surowego, ryzyko dewastacji nie ukończonego obiektu , nie utworzenie 5 miejsc pracy oraz straty wynikające z braku zakładanego oddziaływania w sferze społecznej i ekonomicznej wsi.
W wyniku realizacji niniejszego projektu w obiekcie (o pow. 383,15m2 i kubaturze 2671,00 m3) stworzona zastaną:
-sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i szatnią,
-biblioteka połączona z pracownią komputerową z niezależnym wejściem i węzłem sanitarnym,
-pomieszczenie klubowe dostępne z głównego holu wraz z ogródkiem letnim oraz
-pokój klubowy dla organizacji lokalnych.
 
Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku ( o pow. 1064,00 m2) poprzez budowę:
-boiska sportowego do koszykówki,
-terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci,
-oświetlenia zewnętrznego,
-ogrodzenia oraz
-chodników (o pow. 1153,48 m2).
 
Dziewięć działających na terenie wsi organizacji liczących łącznie ok.220-230 osób znajdzie swoje siedziby w obiekcie. Ich działalność i baza członkowska ulegnie poszerzeniu. W nowym obiekcie funkcja biblioteki z której korzysta ok. 400 osób zostanie rozszerzona o pracownię komputerowa z dostępem do Internetu. Otwarta zostania świetlica środowiskowa, z której korzystać będzie ok. 40 osób. WCA będzie również wykorzystywane do organizowania imprez okolicznościowych i rodzinnych.
Kolejnym ważnym segmentem działania WCA będą szkolenia związane ze sferą wspierania rozwoju gospodarczego oraz doskonaleniem indywidualnych umiejętności mieszkańców. Proponowana lista zagadnień zawiera zarówno długoterminowe propozycje podnoszenia kwalifikacji jak kursy: rachunkowości rolnej, językowe, uprawy zbóż i stosowania środków ochrony roślin, bhp i obsługi sprzętu rolniczego, jak i typowe szkolenia dotyczące zagadnień interesujących wybrane grupy mieszkańców np problemy funkcjonowania rolnictwa w Unii Europ.
Zarówno jego wielkość jak i liczba projektowanych pomieszczeń dostosowane są do potrzeb mieszkańców.
Podstawowym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zapobieżenie rozwinięciu się procesów marginalizacji społ. i ekonom. mieszkańców terenów wiejskich gm. Prudnik.
Powyższy cel odpowiada Priorytetowi 3: „Rozwój Lokalny” oraz Działaniu 3.1.: „Obszary wiejskie”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społ. i ekonom. obszarów wiejskich i małych miast. Cele szczegół. działania to: wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast oraz tworzenie warunków do dywersyfikacji działal. gospod.
Celami szczegół. projektu są:
§         tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i tworzenia nowych małych firm na terenie wsi,
§         zwiększenie szans mieszkańców wsi na rynku pracy,
§         poprawa dostępu mieszkańców do usług z zakresu kultury i edukacji,
§         stworzenie warunków dla wykorzystania aktywności społ. mieszkańców wsi.
Beneficjentem projektu jest licząca 900 osób społeczność wsi Rudziczka dla której najważniejszymi problemami są:
1. Zagrożenie marginalizacją wynikające z wzrastającego bezrobocia we wsi i braku perspektyw na poprawę sytuacji na rynku pracy w gminie.
2. Brak odpowiedniej bazy lokalowej dla wykorzystania prorozwojowego potencjału aktywności społ.
3. Niewystarczający w stosunku do potrzeb zakres dostępnych usług z zakresu kultury i edukacji.
 
Zidentyfikowane zagrożenia dotyczą zarówno sfery gospodarczej jak i społecznej.
Projekt wiąże w swoich założeniach działania dotyczące 2 zakresów oddziaływania.
Oddziaływanie w sferze społ. będzie polegać na rozszerzeniu zakresu działalności kultur. we wsi i widocznej poprawie dostępu do już istniejących usług. Obiekt WCA pozwoli na rozpoczęcie działań, które w chwili obecnej nie mogą być podejmowane lub są ograniczane ze względu na możliwości lokalowe.
Ze względu na liczny udział mieszkańców (ok.25% całej populacji) w działal. kół i stowarzyszeń projekt ma ogromne znaczenie dla lepszej integracji mieszkańców oraz dla podniesienia trwałości funkcjonowania tych organizacji. W perspektywie długoterminowej będzie to ważny czynnik sprzyjający zwalczaniu zagrożenia marginalizacją bezrobotnych i grupy ludzi starszych (emeryci i bezrobotni to prawie 300 osób - 1/3 wszystkich mieszkańców wsi).
Czynnikiem zwiększającym długoterminową skuteczność oddziaływania jest w przypadku organizacji społ. ich duża różnorodność (hodowla gołębi, wędkarstwo, orkiestra dętą, OSP, LZS, rada parafialna) oraz udział osób z różnych grup wiekowych szczególnie wielu młodych ludzi i dzieci. Projekt będzie w zasadniczy sposób zwiększał szansę na przetrwanie tej różnorodności. Warunki lokalowe w nowym obiekcie będą sprzyjać zwiększaniu liczebności tych grup i tworzeniu kolejnych.
W sferze wspierania rozwoju gospod. najważniejszym czynnikiem będzie stworzenie warunków do systemat. organizowania szkoleń dla rolników, osób prowadzących małe firmy i dla bezrobotnych. Ważną grupą odbiorców tej pomocy są rolnicy ubiegający się o pomoc z funduszy UE. Skuteczność tej pomocy, będzie zależeć nie tylko od fazy wydawania przyznanych środków, lecz i od wiedzy ogólnej rolnika o ekonomii, zasadach księgowości i regułach prowadzenia biznesu. W dłuższym okresie projekt pozwoli na stworzenie efektu synergii dzięki wsparciu, jakie otrzymają rolnicy w formie szkoleń podnoszących efektywność wykorzystania prowadzonych przez nich inwestycji w gospodar. rolnych. WCA będzie zatem spełniać funkcję instytucji wspierania biznesu i rozwoju przedsiębior. mieszkańców wsi. Oczekiwany wzrost skali działania i liczby prosperujących gospodarstw wiejskich będzie prowokował zwiększenie zakresu kupowanych przez nie usług i stymulował rozwój niewielkich, ale w skali tego małego środowiska ważnych przedsięwzięć gospodarczych.
Wiejskie Centrum Aktywizacji w Rudziczce będzie służyć nie tylko mieszkańcom wsi i gminy, ale  z racji swojego położenia przy drodze krajowej nr 41 będzie również narzędziem promocji wsi i wizytówką wobec gości z kraju i z zagranicy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

luty 2007

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

maj 2007

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

lipiec 2007

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

http://www.zporr.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.delpol.pl

 

 

Wersja XML