Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne trzy projekty dofinansowane z Euroregionu Pradziad

W dniach 14.12 – 15.12.2020 r. trwały obrady Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który rozpatrywał wnioski złożone w XII naborze wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Wśród ocenianych wniosków znalazły się 3 projekty Gminy Prudnik, których realizatorem będzie Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, bowiem wszystkie 3 uzyskały dofinansowanie. Poniżej krótka informacja na temat każdego z nich:

„Śladami Prymasa Tysiąclecia”:

Całkowita wartość projektu: 35 174,00 Euro

W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

1) Stworzenie wielojęzycznej broszury dotyczącej osoby Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

2) Stworzenie odrębnego (niezależnego) modułu w istniejącej już Aplikacji Mobilnej Gminy Prudnik, promującej między innymi potencjał kulturowy i przyrodniczy Gminy Prudnik - przedmiotowy moduł w całości dotyczyć będzie Szlaku Prymasowskiego oraz osoby Kardynała Wyszyńskiego i wszelkich faktów dotyczących jego internowania w Prudniku;

3) Organizacja Dni Prymasowskich w Prudniku-Lesie. W ramach przedmiotowego wydarzenia miałby się odbyć koncert muzyki sakralnej oraz Bieg Prymasowski;

„Z poezją na Ty”:

Całkowita wartość projektu: 23 509,80 Euro

W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

  1.       Wydanie polsko-czeskiego tomiku poetyckiego, w którym zostaną zawarte wiersze autorstwa dwóch poetów z terenu pogranicza polsko-czeskiego: Wojciecha Ossolińskiego oraz Františka Všetički;
  2.       Wykonanie czterech pamiątkowych płyt chodnikowych, na których uwiecznione zostaną cytaty autorów almanachu poetyckiego. Cytaty zostaną uwiecznione w formie odlewu na płytach chodnikowych;
  3.       Organizacja wieczoru poetyckiego - spotkania poetów z Polski oraz Republiki Czeskiej, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty projektu w postaci tomiku poetyckiego;

„Pewniej na pograniczu”:

Całkowita wartość projektu: 23 284,80 Euro

W ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

1) Zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń - w ramach przedmiotowego działania planuje się zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń i pokazów dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Przedmiotowe działanie zakłada zakup: dwóch defibrylatorów AED, jednego defibrylatora treningowego, wodnego manekina ratunkowego oraz torby R1 z pełnym wyposażeniem medycznym;

2) Szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej i OSP - przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Zamysł przyświecający Wnioskodawcy projektu jest taki, aby odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze straży miejskiej i członkowie OSP włączyli się w przeprowadzenie  kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu pogranicza polsko-czeskiego, ale także do dorosłych obywateli polskich i czeskich;

3) Kampania informacyjno-promocyjna dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego - kampania będzie prowadzona poprzez spotkania strażników miejskich przy udziale funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Policji w szkołach oraz przy udziale członków OSP w sołectwach - w świetlicach wiejskich.

Wersja XML