Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 listopada 2020 r.

30 listopada 2020 r. o godz. 12:00

odbędzie się 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji

3) Przyjęcie protokołu z XXXII sesji

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 594)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 595)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020 - 2023 (druk nr 596)

4. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 597)

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego (druk nr 598)

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Prudnik (druk nr 599)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury (druk nr 600)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (druk nr 601)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka na lata 2021-2026 (druk nr 602)

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

7. Interpelacje i zapytania Radnych

8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML