Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odznaka honorowa Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik

Odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" ustanowiono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/375/1998 z dnia 26 marca 1998 r. (z późn. zm.), jako wyraz uznania i wdzięczności dla osób, instytucji, organizacji społecznych, gospodarczych i politycznych za szczególne zasługi dla miasta, gminy i społeczności prudnickiej.

Zasady przyznawania odznaki oraz jej wzór określa regulamin stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały.
Zgodnie z regulaminem odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" nadaje Rada Miejska z inicjatywy własnej, na wniosek instytucji, organizacji gospodarczych, politycznych i społecznych działających na terenie Gminy Prudnik, oraz z inicjatywy minimum 30 osób.

Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać prezentację kandydata, dokładne uzasadnienie wniosku oraz datę i podpisy wnioskodawców.

Odznakę stanowi:

1) relief herbu gminy Prudnik wykonany w srebrze o wymiarach 50x75 mm z napisem "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik", oprawiony w ramkę o wymiarach 150x180 mm, z miejscem na umieszczenie grawerowanej tabliczki określającej wyróżnionego, 

2) owalny znaczek o średnicy 30 mm, wykonany z metalu, z umieszczonym w środku rysunkiem graficznym herbu gminy Prudnik w kolorze czerwonym i błękitnym. W otoku znaczka widnieje napis "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik". Odwrotna strona znaczka jest gładka.

Przewodniczący Rady Miejskiej na sesji Rady wręcza odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki. W wyjątkowych przypadkach odznaka może być wręczona w innym miejscu.

Instytucje, organizacje gospodarcze, polityczne i społeczne mogą umieszczać odznakę na sztandarach lub eksponować w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania odznaczonego na karę pozbawienia praw publicznych.

Ewidencję przyznanych odznak prowadzi Wydział Organizacyjny.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML