Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  MG.GP.III.6730.6.2020                                                                                                                          Prudnik, 23 września 2020r.

 

 

                                               ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

            Gmina Prudnik zaprasza do złożenia oferty na wykonanie decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu na  zmianę sposobu  użytkowania  budynku gospodarczego  na budynek mieszkalny jednorodzinny w Prudniku na działce nr 773/12 mapa nr 7, obręb Prudnik.

Projekt decyzji należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie planowania przestrzennego, przez osobę uprawnioną do wykonywania w/w dokumentów.

Termin wykonania projektu decyzji 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik do dnia 05 października 2020r.  Dopuszcza się złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

Do oferty należy dołączyć uwierzytelniona kopię uprawnień zawodowych w zakresie niniejszego zamówienia.

W ofercie należy podać wartość netto + podatek VAT/ jeżeli występuje/.
Kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena brutto oraz dodatkowo ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe.

 

 

W załączeniu:
1. PDFwniosek strony.pdf
2. PDFPodkład mapowy sytuacyjno-wysokościowy

 

Wersja XML