Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 zadania z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Prudnika

informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.).

§ 1

 1. Burmistrz Prudnika informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – nazwa zadania: Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży.
 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaje przedłużony do dnia 30.09.2020 r.
 3. Podmioty, które złożyły oferty w konkursie ofert zostaną powiadomione pisemnie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 2

 1. Wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków finansowych podejmie Burmistrz Prudnika, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. O podjętych decyzjach podmioty uczestniczące w konkursie powiadomione zostaną pisemnie.


BURMISTRZ                         

Grzegorz Zawiślak                    

Wersja XML