Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla projektu Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny

Szanowni Mieszkańcy
Informuję, że Gmina Prudnik w ramach działania 5.5 „Ochrona powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania dla projektu związanego z:
•    wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła, 
•    likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia gospodarstw domowych do miejskiej sieci cieplnej lub dostępnej sieci gazowej.
Wobec powyższego zapraszam mieszkańców Gminy Prudnik zainteresowanych  uzyskaniem dodatkowego dofinansowania do złożenia stosownej deklaracji a w szczególności do zapoznania się z informacjami wstępnymi zawartymi w w/w deklaracji.
Wypełnianie deklaracji pozwoli określić skalę zapotrzebowania w Gminie Prudnik na wymianę źródeł ciepła i przystąpić tym samym do przygotowania projektu ubiegającego się o jego dofinansowanie. 
W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie od 34% do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji (poziom dofinansowania będzie określony w późniejszym etapie i uzależniony będzie od ilości osób uczestniczących w projekcie).
W deklaracji należy ująć przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2022.
Pragniemy podkreślić, iż złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu, który realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków  dofinansowania pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.
Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej www.prudnik.pl oraz na Biurze Podawczym (parter) w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku na Biurze Podawczym.  Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr tel. 77 40 66 210 lub 77 40 66 212 
Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak
 

DOCDeklaracja przystąpienia do projektu

Wersja XML