Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 28 maja 2020 r.

28 maja 2020 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

XXV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 (druk nr 439)

4. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 440)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych (druk nr 441)

2) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości (druk nr 442)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 443)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 444)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 445)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 446)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 447)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 448)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 449)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 450)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 451)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 452)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 453)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 454)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 455)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 456)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 457)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 458)

19) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 459)

20) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 460)

21) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 461)

22) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 462)

23) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 463)

24) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 464)

25) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 465)

26) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 466)

27) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 467)

28) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 468)

29) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 469)

30) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 470)

31) Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków mieszkalnych (druk nr 471)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy (druk nr 472)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy (druk nr 473)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 474)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „ Rodzinne więzi” na rzecz wspierania rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 475)

5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030 (druk nr 476)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 477)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka (druk 478)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML