Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa dyrekcja w OPS i ŚDS w Prudniku

1 marca 2020 r. Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak powołał na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej panią Ewę Pawlinów, która do tej pory pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora OPS. Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku został pan Tadeusz Piątkowski. 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku został wydzielony ze struktury Ośrodka Pomocy Społecznej Uchwałą Nr XVII/303/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.

ŚDS powstał w 1996 roku. W roku 2016 zgodnie z art. 111 „a” ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rada Miejska w Prudniku  włączyła  do Ośrodka Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy, gdyż cytowany powyżej przepis dopuszczał w ramach ośrodka pomocy społecznej funkcjonować innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Według uzasadnienia Rady Miejskiej z 2016 roku połączone jednostki miały wpływać korzystnie na rozwój usług socjalnych, rozpoznawanie zagrożeń oraz profilaktykę. Istotne były również względy organizacyjne i oszczędnościowe. Faktycznie, jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy Środowiskowy Dom Samopomocy przestał istnieć z chwilą podjęcia uchwały.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/405/2016 o połączeniu jednostek została podjęta 30 czerwca 2016 roku, a już 5 września 2016 roku przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w której zmieniono art. 111 a, który otrzymał brzmienie:

„Art.111a.1. Gmina może połączyć:

1)ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Tym samym w artykule 5 ust 1 w/w ustawy stwierdzono, że powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań, o których mowa odpowiednio w art.111a, art.112a i art.113c ustawy, o której mowa w art.2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.

W listopadzie ubiegłego roku wyodrębniono ze struktur OPS w Prudniku dzienny ośrodek wsparcia jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej.

Wersja XML