Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiornik retencyjny na rzece Ścinawa Niemodlińska

Podczas sesji Rady Miejskiej w Prudniku i Korfantowie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o współpracy w sprawie ujęcia zbiornika ścinawsko-piorunkowickiego w rządowym programie przeciwdziałania niedoborowi wody.

Konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska we wsiach: Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, Piorunkowice i pierwsze koncepcie budowy zbiornika pojawiły się jeszcze na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Wówczas zbiornik ten miał służyć głównie do celów przeciwpowodziowych. Powtarzające się często powodzie, które powodowały ogromne straty materialne, niszczyły domy, uprawy i drogi uzasadniały powstanie tej inwestycji. To wówczas powstał pierwszy dokument: Studium Terenowe ,,Zbiornik Retencyjny - Ścinawa Nyska”, opracowany w 1974 roku przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Opolu.
Liczne spotkania w latach kolejnych i sporządzone z nich protokoły świadczą o ważności tematu nie tylko dla zainteresowanych powstaniem zbiornika gmin: Korfantów i Prudnik, ale także instytucji odpowiedzialnej w tamtych czasach za poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie opolskim na terenach rolniczych, czyli Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych, następnie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. W sprawę budowy zbiornika zaangażowany był również Samorząd Województwa Opolskiego oraz gminy znajdujące się w dorzeczu rzeki Ścinawa Niemodlińska tj. Tułowice, Niemodlin i Lewin Brzeski.
W 2005 roku Rada Miejska w Prudniku, a w 2006 roku Rada Miejska w Korfantowie podjęły uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika małej retencji na rzece Ścinawa Niemodlińska na terenach samorządów bezpośrednio zainteresowanych jego utworzeniem, czyli Gmin Prudnik i Korfantów. 
6 lipca 2011 roku gospodarze gmin Prudnik i Korfantów uczestniczyli w zorganizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego spotkaniu w Opolu, którego tematem głównym było omówienie możliwości realizacji inwestycji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska. Spotkanie odbyło się również z udziałem dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Już wówczas podkreślano, że budowa zbiornika jest bardzo realna, gdyż jest on w kolejności konieczności budowy na drugiej pozycji po zbiorniku w Kluczborku, a konieczność jego budowy wpisana została do ówczesnego wojewódzkiego programu małej retencji.
W 2016 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wnioskował do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zmianę funkcji zbiorników przeciwpowodziowych, w tym zbiornika ,,Ścinawa Nyska” ujętego w ,,MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry" na zbiorniki wielofunkcyjne. 
Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego w Ścinawie Nyskiej przedstawiona została również w 2016 roku na konferencji ,,Gospodarka wodna w kontekście zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w województwie opolskim" organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim.
Obecnie głównym zadaniem zbiornika byłoby gromadzenie wody w okresach nadmiaru wody w celu późniejszego wykorzystania do nawodnień rolnych i gospodarki stawowej terenów położonych poniżej.
Gmina Korfantów z gminami ościennymi szczególnie od 2015 roku boryka się z suszą rolniczą. Jej wystąpienie w kolejnych latach potwierdził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Dlatego tak ważne jest dążenie do zatrzymania i gromadzenia wody, a w sytuacji wystąpienia suszy do skutecznego zarządzania zasobami wodnymi zgromadzonymi w zbiorniku retencyjnym w Ścinawie Nyskiej.
6 lutego 2020 roku pomiędzy Gminą Prudnik i Korfantów zostało zawarte porozumienie, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez wspieranie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska i osiągnięcia celów, które przyczynią się m.in. do:
1)    złagodzenia skutków susz występujących w rolnictwie;
2)    zmniejszenia ryzyka powodziowego;

3)    przywrócenia warunków energetycznego wykorzystania wód;

4)    zwiększenia społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeb ich retencjonowanie. 

W lutym 2020 roku Gmina Korfantów i Prudnik złożyły wniosek o utworzenie zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska, na gruntach wsi: Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Piorunkowice do planu przeciwdziałania skutkom suszy. Powyższy plan przeciwdziałania skutkom suszy ma być pierwszym dokumentem o randze krajowej w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, stąd tak ważne było zawnioskowanie o budowę zbiornika na gruntach gmin Korfantów i Prudnik.
Dążenie do wybudowania zbiornika na rzece Ścinawa Niemodlińska, podejmowanie działań samorządów gminnych: rad miejskich i burmistrzów w zakresie lobbowania za powstaniem zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska na gruntach wsi: Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Piorunkowice w celu zabezpieczenia hydrologicznego gmin: Prudnik, Korfantów, Tułowice, Niemodlin i Lewin Brzeski przed suszą i jej skutkami dla mieszkańców regionu, a także wieloletnie starania, naturalne ukształtowanie terenu, sprzyjające i obniżające koszty inwestycji dają nadzieję na uwzględnienie budowy zbiornika przez władze centralne w dokumentach planistycznych i jej rychłą realizację.

zbiornik retencyjny.png
 

Wersja XML