Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 9 grudnia 2019 r.

9 grudnia 2019 r. o godz. 15:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 328)

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (druk nr 329)

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019-2024 (druk nr 330)

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML