Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 28 listopada 2019 r.

28 listopada 2019 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja dotycząca terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na terenie Gminy Prudnik (druk nr 276)

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie (druk nr 277)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 278)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 279)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 280)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 281)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 282)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 283)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 284)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 285)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 286)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 287)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 288)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 289)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 290)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 291)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 292)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 293)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 294)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 295)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 296)

19) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 297)

20) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 298)

21) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 299)

22) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 300)

23) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 301)

24) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 302)

25) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 303)

26) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 304)

27) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 305)

28) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 306)

29) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 307)

30) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 308)

31) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 309)

32) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 310)

33) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 311)

34) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 312)

35) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 313)

36) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 314)

37) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku (druk nr 315)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik (druk nr 316)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik (druk nr 317)

3) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku (druk nr 318)

4) Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku (druk nr 319)

5) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 320)

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 321)

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020 (druk nr 322)

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 323)

9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 324)

10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (druk nr 325)

11) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik (druk nr 326)

12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 327)

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML