Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 września 2019 r.

30 września 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2) Przyjęcie protokołu z XIV sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy za rok 2018:

 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik(druk nr 245 )
 2. Zarządu Oddziału Gminnego z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Prudnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik(druk nr 246)
 3. Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (druk nr 247)
 4.  
 5. Z działalności Straży Miejskiej w Prudniku (druk nr 249)

6. Rozpatrzenie informacji:

1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku (druk nr 250)

2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2019 roku (druk nr 251)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 252)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022 (druk nr 253)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 254)

2) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Wolności 6
w Prudniku (druk nr 255)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 256)

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior + oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów
w zajęciach oferowanych przez placówkę „Senior+” (druk nr 257)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do przygotowania i realizacji projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18  (druk nr 258)

4) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy (druk nr 259)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję  w latach 2020-2023 (druk nr 260)

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML