Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2020 - ogłoszenie o konsultacjach

BO Prudnik 2020.png

Burmistrz Prudnika na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XI/187/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu gminy Prudnik na 2020 rok.

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa
co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
2) zadań polegających na organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym w ramach kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt 4 –z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na organizację jednego wydarzenia nie może przekroczyć 10 000 zł;
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik,
3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje, tj. roku 2020.


Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 24 lipca 2019 do 23 sierpnia 2019 r.
Głosowanie na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 11.09.2019 do 16.09.2019 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski
w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 lub drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@prudnik.pl.

PDFWniosek - Budżet Obywatelski 2020.pdf (208,20KB)

PDFHarmonogram prac - B.O. 2020.pdf (365,86KB)

PDF187. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-187-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji ....pdf (2,11MB)

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2020. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 i 77 4066207 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokojach nr 120 i nr 114.

Wersja XML