Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 maja 2019 r.

30 maja 2019 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

X Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2) Przyjęcie protokołu z IX sesji - PDFProtokół nr IX-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r..pdf
2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.
3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
5. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w gminie Prudnik od 1 lipca 2019 r. (druk nr 145)

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej (druk nr 170)
7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 146)
8. Gospodarowanie mieniem:
1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości (druk nr 147)
2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 148)
3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 149)
4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 150)
5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 151)
6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 152)
7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 153)
8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 154)
9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 155)
10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 156)
11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 157)
12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 158)
13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 159)
14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 160)
15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 161)
16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 162)
17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 163)
18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 164)
19) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 165)
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik" (druk nr 166)
2) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Wolności 6 w Prudniku (druk nr 167)
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 168) - uzasadnienie do projektu uchwały stanowi druk nr 145
4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik (druk nr 169)
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.

Wersja XML