Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektrownia OZE niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

Podczas LIV sesji Rady Miejskiej w Prudniku Burmistrz Franciszek Fejdych poinformował, że w kontrowersyjnej sprawie związanej z wnioskiem Inwestora dotyczącym „Modernizacji elektrociepłowni w elektrownię OZE opalanej słomą na terenie Elektrowni Prudnik Sp. z o.o. zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1992/140 i 1993/140 na terenie m. Prudnik przy ulicy Nyskiej” przeprowadzona została procedura wyjaśniająca, w trakcie której do Wnioskodawców skierowane zostało wezwanie o uzupełnienie informacji o planowanym przedsięwzięciu. Na wniosek nie uzyskano odpowiedzi. Wobec powyższego w przedstawionym stanie rzeczy plan miejscowy nie  przewiduje budowy nowych budynków, urządzeń i obiektów związanych z podstawową funkcją terenu wyższych niż 3,0 m nad poziom przyległego terenu.  Przedłożony do prognozy  załącznik graficzny nie zawiera informacji o wysokości nowych obiektów takich jak magazyn balotów (nr 2) , wentylatornia (nr 6), chłodnie wentylatorowe (nr 5). Planowana jest jednakże  budowa dwóch emitorów o 40 m i 10 m wysokości. Pierwszy wysokości 40 m do odprowadzania spalin i drugi wysokości 10m do odprowadzania pyłów ze stanowiska rozdrabniania paliwa /biomasy/. Parametry tych emitorów przekraczają ustalenia planu miejscowego. Ponadto w planie miasta uciążliwość urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu określonego tytułem prawnym właściciela. Lokalizacja emitera spalin E1 w odległości ok.20 m od granicy własności uniemożliwia spełnienie tego warunku planu miejscowego. Na dzień dzisiejszy parametry i uwarunkowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają realizację zadania w zakresie przedłożonym przez inwestora, funkcja inwestycji jest zgodna z planem natomiast przyjęte rozwiązania w zakresie realizacji nowych budynków, urządzeń i obiektów związanych z podstawową funkcją terenu są niezgodne z planem miejscowym, tym samym całość inwestycji należy przyjąć jako niezgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wersja XML