Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Firma Henniges Automotive powiększy się o dodatkową halę

Firma Henniges Automotive powiększy się o kolejną halę. Planowana jest rozbudowa hali produkcyjnej, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń socjalnych i pomieszczeń zaplecza technicznego

 

Informujemy, że zakończone zostały negocjacje oraz podpisana została umowa najmu na część hali (tzw. farbiarni) o powierzchni 1065 m² z firmą HENNIGES AUTOMOTIVE. Przedmiotem najmu jest część tej hali, w której planowany układ funkcjonalno-przestrzenny to: hala produkcyjna, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne i pomieszczenia zaplecza technicznego. Powyższy układ został ustalony w dokumentacji zleconej przez Gminę Prudnik w związku z ubieganiem się o środki z Unii Europejskiej na remonty tych obiektów.

 Przedmiot umowy przeznaczony jest  na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie  z przedmiotem działalności Najemcy, w zakresie  produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy dla przemysłu motoryzacyjnego. W umowie Burmistrz wyraził zgodę na :

- dostosowanie przez Najemcę na własny koszt przedmiotu najmu do prowadzenia działalności gospodarczej,

- poczynienie przez Najemcę nakładów koniecznych na przedmiot umowy, podlegających rozliczeniu do kwoty 1.500.000,00 zł netto, na zasadach określonych w porozumieniu remontowym.

Powyższe działania wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXVII/597/2017 z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zasad  wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK „Podstrefa Prudnik”, w Prudniku przy ulicy Nyskiej.

Przypominamy, że przy rozliczeniu nakładów koniecznych przyjmuje się wartość różnicy pomiędzy minimalną stawką czynszu najmu za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Prudnik obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu, a stawką czynszu ustaloną odpowiednio na zasadach określonych w § 5 uchwały. Podstawą ustalenia stawki czynszu najmu jest minimalna stawka czynszu za lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Prudnik obowiązująca w dniu zawarcia umowy najmu dla zakładów i magazynów położonych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK „Podstrefa Prudnik” przy ulicy Nyskiej. Ustalona stawka może wynosić:

1) 15% podstawy, przy nakładach powyżej 1.500.000,00 zł;

2) 20% podstawy, przy nakładach od 1 200.000,00 zł do 1 499 999 zł ;

3) 30% podstawy, przy nakładach od 900.000,00 zł do 1 199 999,00 zł

4) 40% podstawy, przy nakładach od 600.000,00 zł do 899 999,00 zł;

5) 50% podstawy, przy nakładach od 300.000,00 zł do 599 999,00 zł.

W porozumieniu remontowym Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych wyraził zgodę na  poczynienie przez Przedsiębiorcę następujących  nakładów koniecznych na przedmiot umowy, przy czym za nakłady konieczne  przyjął zakres prac określony w dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej byłej farbiarni na potrzeby działalności produkcyjno-usługowej” w Prudniku przy ul. Nyskiej 17B, wykonanej na zlecenie Gminy Prudnik w styczniu 2017r. w części będącej przedmiotem najmu tj.: wyburzenie ścian pomiędzy halami 1/2, 1/3 oraz 1/4, prace rozbiórkowe w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3, 1/6 konieczne do przeprowadzenia renowacji, renowacja ścian oraz sufitów hal 1/1, 1/2, 1/3 oraz korytarza 1/6, zmiana konstrukcji dachu hali 1/1 (zastąpienie słupów belkami stalowymi), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w halach 1/1, 1/2, 1/3, korytarz 1/6 (prace nie obejmują świetlików w dachu), wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3 oraz 1/6, adaptacja pomieszczeń socjalnych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach socjalnych oraz hali 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń 1/1, 1/2, 1/3, 1/6 oraz objętych opracowaniem pomieszczeń socjalnych oraz instalacja elektryczna. Wartość kosztorysowa netto nakładów koniecznych wynosi 1 403 788,80 zł. Według naszych kosztorysów przy założeniu, że gmina wykonałaby ten remont na koszt własny, jego wartość wyniosłaby przeszło 2 000 000 zł brutto bez instalacji elektrycznych.

Firma HENNIGES AUTOMOTIVE Prudnik na podstawie listu intencyjnego uzyskała  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park w podstrefie Prudnik przy ulicy Nyskiej 17.

 

Henniges.jpeg

Wersja XML