Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prudnik

Na terenie gminy Prudnik realizowane są prace związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Nr 453/17 z dnia 4 sierpnia 2017r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o udzieleniu gminie Prudnik dotacji na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – VIII nabór – 2017.

W ramach prowadzonego w b.r. naboru zgłoszonych zostało 50 wniosków, z czego 47 przeszło pozytywnie weryfikację. Natomiast 3, ze względu na niezachowanie terminu zgłoszenia, nie zostało włączonych do programu.

Dotacja udzielana na zadanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych jako dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

15% kosztów kwalifikowanych wynosi udział środków własnych beneficjenta.

Dofinansowanie pokrywa utylizację niebezpiecznego odpadu: prawidłowe zdjęcie eternitu z dachu, jego zapakowanie i przetransportowanie na autoryzowane składowisko.

Prace związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy prowadzi Firma Środowisko i Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

 

Wersja XML