Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista punktów do głosowania - zmiana w zarządzeniu

Zarządzenie Nr 187/2017

Burmistrza Prudnika

z dnia 21 września 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/6017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok.

 

Na podstawie art.30  ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446,1579, 1948; z 2017r. poz.730, 935) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W zarządzeniu Nr 175/2017 z dnia 1 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok w miejscowości Wierzbiec – w § 1 skreśla się lit. „k”.

       2. W § 3 ust. 1 skreśla się pkt 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarządzenie nr 187.pdf

Wersja XML