Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2018 - lista punktów do głosowania

Zarządzenie Nr 175/2017

Burmistrza Prudnika

z dnia 1 września 2017 roku

 

w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2018 r. głosowanie odbędzie się w dniach od 24 do 29 września 2017r. w następujących punktach na terenie Gminy Prudnik:

§ 2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy Gminy Prudnik, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat.

§ 3. Głosowanie odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym określonym w § 1 w następujący sposób:

 1. W formie papierowej:
 1. poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „X” przy wybranym do realizacji zadaniu
 2. oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu
 3. na karcie do głosowania komisja odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących.
 4. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.
 1. W formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl w zakładce „budżet obywatelski 2018” lub „aktualności”. Każda uprawniona osoba może oddać tylko 1 głos.
 1. Jeżeli głosujący:

-  głos zostanie uznany za nieważny.

§ 4. W przypadku oddania przez jedną osobę:

- oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne.

§ 5. W przypadku głosowania na projekty, o których mowa w §3 ust 2 uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok – wybór projektów wg ilości oddanych głosów następuje odrębnie dla projektów zgłoszonych dla terenu miasta Prudnika i wsi Gminy Prudnik określonych w §3 ust 2 , pkt 2 i 3 w maksymalnych wysokościach ustalonych w w/w uchwale.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFSKMBT_42317090415030.pdf

Wersja XML