Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie § 6 Statutu Prudnickiej  Rady Seniorów uchwalonego uchwałą Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
zarządzam wybory Prudnickiej Rady Seniorów.
Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Każdy z podmiotów  ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu  oraz posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.

Wzór zgłoszenia kandydatów:

Zgłoszenie kandydata do Prudnickiej Rady Seniorów.pdf

Zgłoszenie w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój 120.

Termin zgłaszania kandydatów ustalam do dnia 20 lutego 2015 roku.

Uchwała RM w sprawie powolania Prudnickiej Rady Seniorow i nadania jej Statutu.pdf

Wersja XML