Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2017

UCHWAŁA NR XXI/328/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i 1890) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych w dalszej części uchwały „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu gminy Prudnik na 2017 rok.
§ 2. 1. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego następuje z dniem zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Ogłoszenie zawiera:
1) opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zadań;
2) wskazanie terminu zgłoszenia zadań;
3) wskazanie miejsc i adresu poczty elektronicznej do składania formularzy zgłoszenia zadania.
3. Szczegółowy Harmonogram przeprowadzenia konsultacji ustala i podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Prudnika.
§ 3. 1. Ustala się, że kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wyniesie 315 000 zł.
2. Z kwoty określonej w ust 1:
1) 270 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na obszarze miasta Prudnika;
2) 30 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice;
3) 15 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec.
3. Kosztorysy projektów realizowanych w obszarach określonych w § 2 pkt 2 i 3 mogą być powiększone o przypadające dla poszczególnych wsi środki funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
§ 4. Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.
§ 5. 1. Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego stanowiący złącznik Nr 1 do uchwały, udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.
2. Zadania mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa,
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik,
3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.
3. Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów:

1)  sfinansowanych wcześniej z budżetu obywatelskiego w tym również ich modernizacji, rozbudowy, remontu;
2)  polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.
4. Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 lub drogą elektroniczną na adres budżetobywatelski@prudnik.pl .
§ 6. 1. Weryfikację proponowanych do realizacji zadań pod względem  formalno – prawnym przeprowadza komisja, zwana dalej "Komisją", składająca się z trzech przedstawicieli wytypowanych przez Radę Miejską w Prudniku i trzech przedstawicieli Burmistrza Prudnika.
2. Weryfikacja zadania obejmuje:
1) zgodność z § 4 i § 5 ust. 2 i 3 uchwały;
2) opis zgodnie z ustalonym formularzem;
3) kosztorys zadania nie przekraczający kwoty określonej w §3 ust 2 uchwały;
4) sytuację prawną nieruchomości, której dotyczy zadanie, w tym czy nieruchomość stanowi własność gminy Prudnik (dotyczy sytuacji, gdy środek trwały powstały w wyniku realizacji zadania jest trwale związany z nieruchomością) oraz czy wnioskowane zadanie jest zgodne z obowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania.
3. W przypadku, gdy dla realizacji zgłoszonego zadania wymagane jest sporządzenie dokumentacji technicznej, kosztorys zadania winien uwzględniać również koszty jej sporządzenia.
4. Stwierdzenie niezgodności zgłoszenia, z ustalonym wzorem formularza określonym w § 5 ust. 1 powoduje wezwanie przez Komisję wnioskodawców do usunięcia braków w terminie 7 dni.
5. Po wykonaniu weryfikacji, Komisja  odrzuca wnioski nie spełniające wymogów określonych w ust. 2, pozostałe wnioski kierowane są do konsultacji.
6. Wszystkie zweryfikowane wnioski publikowane są wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku.
§ 7. Wybór zadań do realizacji wyłonionych w drodze weryfikacji następuje w trybie konsultacji społecznych, w głosowaniu przez mieszkańców Gminy Prudnik.
§ 8. 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach do głosowania lub internetowo.
2. Termin głosowania, listę punktów do głosowania tradycyjnego oraz wybór aplikacji do głosowania internetowego ustala i podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Prudnika.
§ 9. 1. Oddanie głosu w sposób tradycyjny następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy jednym z wybranych do realizacji zadań.
3. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.
4. Na karcie do głosowania stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji oraz informację jak prawidłowo oddać głos.
§ 10. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde z zadań z kart oddanych w głosowaniu tradycyjnym i z aplikacji internetowej.
2. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przekazuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych określonej w § 3 ust. 2 uchwały.
3. Jeżeli wartość kolejnego zadania wybranego w głosowaniu przekracza do 30% pozostałej puli środków finansowych określonej w § 3 ust. 2 uchwały odpowiednio dla każdego obszaru - za zgodą wnioskodawców projekt ten może być zrealizowany do wysokości pozostałej puli środków pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności.
4. W przypadku, gdy:
1) wartość kolejnego projektu wybranego w głosowaniu przekracza 30% pozostałej puli środków finansowych określonej w § 3 ust. 2 uchwały odpowiednio dla każdego obszaru, lub
2) wnioskodawcy nie wyrażą zgody, o której mowa w ust 3 na realizację projektu w ograniczonym zakresie, lub
3) projekt nie zachowa zakładanej  funkcjonalności, o której mowa w ust 3
- zasady określone w ust 3 mają zastosowanie do kolejnych wyłonionych w głosowaniu projektów aż do wyczerpania puli środków finansowych określonej w § 3 uchwały.
5. Nierozdysponowane kwoty w poszczególnych obszarach podlegają zwrotowi do budżetu gminy
§ 11. 1. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
2) w formie komunikatu prasowego do mediów.
2. Zadania, które zgodnie z § 10 zostały zakwalifikowane do realizacji ujmowane są w projekcie budżetu Gminy Prudnik na rok 2017.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Zbigniew  Kosiński

PDFWniosek zgłoszenia zadania.pdf (131,38KB)

plakat.jpeg

 • KOMUNIKAT KOMISJI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016R W ZWIĄZKU Z GŁOSOWANIEM W BUDŻECIE OBYWATELSKIM PRUDNIK 2017

  Komisja przedstawia poniżej zbiorczy protokół głosowania na zadania w budżecie obywatelskim 2017. Komisja stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXI/328/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku  w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2017 rok  w poszczególnych trzech kategoriach  wykorzystane zostały następujące wysokości kwot: I. 1. Na zadanie Nr 3 pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku – Publicznym Przedszkolu Nr 4” – 150 000 zł. 2. Na zadanie Nr 2 pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 55 119,96 zł.” Łączna kwota projektów wynosi 205 119,96 zł, a więc do rozdysponowania pozostała kwota 64 880,04 zł., która nie zabezpiecza realizacji pozostałych zadań wg zasad określonych w § 10 cytowanej uchwały. (wartość kolejnego zgłoszonego do realizacji zadania wynosi 125 000 zł). Komisja zwróciła się do Radcy Prawnego o wydanie opinii w zakresie  wydatkowania pozostałej kwoty  w tej kategorii. II Na zadanie pn. „Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka” – 30 000 zł. Zaplanowana kwota została wykorzystana w całości III Na zadanie pn. Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice – 15 000 zł. Zaplanowana kwota została wykorzystana w całości. W kwestii, o której mowa w dziale I - Komisja przedstawi swoje stanowisko do dnia 7 października 2016 r. skanowanie0001.jpeg skanowanie0002.jpeg skanowanie0003.jpeg
  Data publikacji: 29-09-2016 14:25
 • Głosowanie elektroniczne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Gminy Prudnik w dniach 18-23 września 2016 r.

  pie-chart-3.png
  Prosimy zagłosować na jeden wybrany projekt dopuszczony do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Prudnik. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wybranego projektu. Wybierając przycisk "Dowiedz się więcej" w nowym oknie zostanie wyświetlony dodatkowy opis projektu. Po wybraniu zadania i kliknięciu "przejdź dalej" prosimy o podanie swoich danych oraz adresu e-mail, na który przyjdzie wiadomość potwierdzająca oraz zaznaczenie "Zapoznałem się z regulaminem" i "Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb głosowania na projekt budżetu obywatelskiego". Po oddaniu głosu prosimy o potwierdzenie wiadomości, którą otrzymają Państwo na adres podany podczas głosowania.
  Data publikacji: 15-09-2016 12:35
 • HARMONOGRAM PRAC

  Data publikacji: 09-05-2016 07:58
 • Lista zweryfikowanych wniosków zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego "Prudnik 2017" wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji

  Data publikacji: 19-08-2016 11:01
 • Uzasadnienie odrzucenia wniosków nr 9 i 13

  Data publikacji: 19-08-2016 11:13
Wersja XML