Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Prudnik przystąpiła do tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jako interesariusz zewnętrzny, w celu zgłoszenia propozycji działań, które w przyszłości mogą być współfinansowane ze środków Unijnych i Krajowych.

Gmina Prudnik w czerwcu 2015 r. przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Plan ten to dokument strategiczny, który wyznaczy dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2014-2020.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie konieczne aby starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w latach 2015-2020. Posiadając PGN miasto będzie mogło starać się o pieniądze na działania uwzględnione w planie i realizujące cele tematyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, m.in. na termomodernizację budynków, modernizację lub zakup nowego taboru transportu miejskiego, wdrażanie OZE (odnawialne źródła energii takie jak: energia słońca – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, energia wiatru czy wody).

Dofinansowanie z innych programów Posiadanie planu na pewno ułatwi staranie się o dofinansowanie przedsięwzięć z krajowych środków (dysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) czy też mechanizmów norweskich. Miasto które będzie posiadało taki dokument w swoich strukturach będzie miało większe szanse na uzyskanie pieniędzy niż region, który go nie posiada.

Zbieranie danych do bazy emisji CO2 dla miasta rozpoczęte!

W związku z przystąpieniem Gminy Prudnik do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) konieczne jest zebranie danych w celu sporządzenia bazy emisji CO2

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest elementem realizacji założeń do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć gospodarkę nastawioną na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2, CH4) poprzez minimalizację wykorzystania paliw kopalnych i zwiększenie efektywności energetycznej przy wykorzystaniu potencjału zielonych technologii m.in. alternatywnych i odnawialnych źródeł energii (OZE). Plan zakłada, że dzięki rozwojowi niskoemisyjnych źródeł energii, podniesieniu efektywności energetycznej budynków i urządzeń, rozwoju OZE, podniesieniu efektywności gospodarowania odpadami oraz promocji nowych wzorców konsumpcji wśród mieszkańców, uda się zredukować emisję gazów cieplarnianych i tym samym zapobiec zmianom klimatycznym.

Powstanie baza emisji CO2 dla Gminy Prudnik

 Opracowanie PGN rozpoczyna się od inwentaryzacji jednostek miejskich pod kątem zużycia energii (elektrycznej, paliw itp.) Dane są niezbędne do opracowania bazy danych dotyczącej gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach miasta. Baza danych będzie zawierała szczegółowe informacje o gospodarce energią w takich sektorach, jak: transport, budownictwo czy oświetlenie publiczne i obiektach należących do miasta. Przykładowe dane, jakie będą pozyskiwane w celu opracowania bazy, to m.in.:

• w obszarze budownictwa (mieszkaniowego i usługowego): rodzaj źródła ciepła, zużycia paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia;

• w obszarze oświetlenia publicznego: typ oraz ilość opraw, roczne zużycie energii elektrycznej;

• w obszarze transportu: struktura pojazdów kołowych komunikacji publicznej, struktura wiekowa oraz liczba pojazdów

Baza będzie obsługiwana przez specjalnie przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta. Będzie posiadała funkcje z zakresu generowania raportów w celu monitorowania postępów osiągania celów założonych w planie, do których należą:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. w porównaniu do przyjętego roku bazowego

• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej do 2020 r.;

• zwiększenie efektywności energetycznej do 2020 r.

Informacji na temat inwentaryzacji jednostek miejskich udziela

Po stronie Wykonawcy:

Jarosław Kubowicz

Konsultant ds. zmian Klimatu

e-mail: jaroslaw.kubowicz@carbonengineering.pl

Tel. kom.: 692 977 216

Po stronie Zamawiającego:

Agnieszka Plachta

Podinspektor Wydziału Inwestycji UM Prudnik

e-mail: agnieszka.plachta@prudnik.pl

Tel.: 77 40 66 255

 

 

Wersja XML