Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na sesji w dniu 27 marca 2013 roku zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Prudniku projekty zmian uchwał, które dotyczą:

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- Wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia  stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

W związku z powyższym projekt jednej z nich przewiduje wydłużenie  terminu składania deklaracji ustalających opłatę za odpady  do dnia 31 maja 2013 roku. 

Wersja XML