Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 24 lutego do 28 marca 2012 roku

Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 24 lutego do 28 marca 2012 roku. Z ważniejszych spraw należy wymienić:


1. W dniu 8 marca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu uczestniczyłem w spotkaniu dot. rozwoju sieci dróg TEN-T na pograniczu polsko- czeskim w ramach tzw. „śląskiego krzyża” od strony zachodniej do korytarza nr III poprzez Bartultovice-Prudnik.
W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm Pani Janina Okrągły, Marszałek Województwa, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, służby Wojewody Opolskiego oraz  władze Opola. Omówione zostały możliwe rozwiązania przebiegu przez Opolszczyznę tego korytarza transportowego biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, jak również jego wpływ na rozwój województwa. Za najatrakcyjniejszy uznano kierunek dojazdu do korytarza III autostrady A-4 z Prudnika drogą wojewódzką nr 414, gdzie możliwe jest zlokalizowanie nowego węzła autostrady A-4 „Jaśkowice-Ochodze” wraz  z budową dwujezdniowej drogi od węzła „Jaśkowice-Ochodze” do planowanej obwodnicy południowej miasta Opola.
To rozwiązanie uznano za kluczowe dla rozwoju stolicy województwa. Propozycja ta była przedmiotem rozmowy Marszałka Województwa z przedstawicielami Ministerstwa Transportu.
4 kwietnia w Krnovie wezmę udział w   konferencji na ten temat, na którą zostali zaproszeni  przedstawiciele parlamentu czeskiego i polskiego,  władze wojewódzkie odpowiednio dla położenia projektu z Polski i Czech oraz władze samorządowe.

2. 24 lutego spotkałem się z Panią Wicemarszałek Zarządu Województwa Opolskiego Panią Barbarą Kamińską w sprawie zamiaru likwidacji przez Województwo filii Biblioteki Pedagogicznej w Prudniku. Powodem likwidacji filii są jak zwykle względy ekonomiczne Według statystyk za 2011 rok fila w Prudniku posiadała księgozbiór liczący 31 398 woluminów, 650 zarejestrowanych czytelników, bibliotekę odwiedziło 3013 osób, wypożyczono  10 027 książek. Koszt utrzymania filii w 2011 roku wyniósł 176 000 zł. Zarząd Województwa przedstawił gminie kilka możliwości przejęcia biblioteki od przejęcia filii wraz z pracownikami po przejęcie tylko księgozbioru. Ze względu na ponadlokalny charakter biblioteki pedagogicznej w większości przypadków likwidowane filie na terenie województwa przejmowane są przez powiaty, dlatego też w sprawie tej spotkałem się z panem Starostą. Uważam, że powinniśmy wypracować wspólne stanowisko w sprawie tej jednostki po to, aby choćby namiastka tej instytucji pozostała w naszym mieście. Gdyby ostatecznie konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie spadła na gminę, jestem gotowy przejąć cały księgozbiór  i włączyć go do zasobów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Na marginesie pragnę zasygnalizować, że przystępujemy do zmian organizacyjnych w tej jednostce, których celem będzie poprawa warunków pracy biblioteki, zwiększenie dostępności do usług biblioteki dla naszych mieszkańców oraz lepsze wykorzystanie zatrudnionych w bibliotece pracowników.

3.  Urząd Statystyczny w Opolu poinformował mnie o likwidacji swojego oddziału w Prudniku. Jak do tej pory po ostatnich zmianach organizacyjnych był to jedyny oddział statystyki w terenie. Uzyskałem zapewnienie od pani Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, że wszystkim dotychczasowym pracownikom została złożona oferta pracy.
Zapewniam również, że brak oddziału nie spowoduje utrudnień dla przedsiębiorców w zakresie numeru REGON, gdyż czynności te wykonywane są w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez pracowników naszego Urzędu lub samodzielnie przez przedsiębiorcę

4. Informuję, że wykonując budżet na 2012 rok wdrożono następujące procedury przetargowe:
1) rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Reja w Prudniku. W dniu 22.03.2012 r. podpisano umowę z Beriw sp. z o.o. z Ligoty Prószkowskiej. Kwota umowy 1 175 733,93 zł.
2) rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Prusa. W dniu 08.03.2012 r. podpisano umowę z Pawłem Bis, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BUDBIS z Konradowej. Kwota umowy 137 643,13 zł.
3) rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej. W dniu 22.03.2012 r.  podpisano umowę z PKP Energetyka S.A. Oddział w  Warszawie. Kwota umowy 454 263,60 zł.
4) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie terenów zielonych. W dniu 29.03.2012 r. będzie podpisana umowa z ZUK Prudnik. Kwota umowy 158 706,00 zł.
5) ogłoszono przetarg na koszenie traw na terenach wiejskich. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.03.2012 r.
6) ogłoszono przetarg na Przebudowę ul. Lompy. Otwarcie ofert w dniu 11.04.2012 r.
7) ogłoszono przetarg na budowę zadaszenia kaplicy cmentarnej w Prudniku. Otwarcie ofert w dniu 13.04.2012 r.
8) ogłoszono przetarg na dostawę folderów promocyjnych. Otwarcie ofert w dniu 12.04.2012 r.
9) rozstrzygnięto konkurs na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. W dniu 12.03.2012 r. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej. Kwota 25 000,00 zł

5. W dniach od 23-26 marca delegacja naszego miasta  uczestniczyła w  uroczystych obchodach 760 rocznicy założenia miasta Northeim. Podczas wizyty w Northeim omówiono sprawy związane z  planem współpracy na 2012 rok w tym  zaangażowania przedsiębiorców miasta Northeim w  Targach Inter –Region „Dom i ogród”.

Wersja XML