Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odkrywamy pogranicze

1.jpeg
 
1.Nazwa projektu:
 
Projekt pn. „Odkrywamy pogranicze” nr PL.3.22/3.3.07/11.02704 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. 
 
2.Projekt dofinansowany przez :
 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
 
3.Opis projektu:
 
Współpraca miast Prudnik oraz Bruntal została formalnie nawiązana w dniu 24.09.2008 podpisaniem umowy powołującej wspólny zespół ds. przygotowania, realizacji i monitoringu projektu pn. „Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym” oraz wspólną Radę Programową odpowiedzialną za funkcjonowanie projektu po zakończeniu jego części inwestycyjnej.
Efektem pracy powołanego zespołu była nie tylko realizacja (w okresie lipiec 2009-listopad 2010) w/w projektu przy wsparciu finansowym POWT RCz – RP 2007-2013 ale również realizacja kolejnego projektu dot. organizacji w roku 2011 cyklu 16 imprez kulturalno-sportowych w zrewitalizowanych parkach miejskich w Prudniku i Bruntalu oraz wspólna aplikacja (oczekująca na akceptację) dot. modernizacji kortów tenisowych w Bruntalu jak i Prudniku. 
Miasta Prudnik oraz Bruntal oprócz faktu kilkuletniej rzeczywistej współpracy łączy wiele cech wspólnych: znaczenie turystyki dla rozwoju miasta oraz przeznaczenie w ostatnich 5 latach znacznych środków (w tym pochodzących z funduszy strukturalnych) na rozwój infrastruktury turystycznej.
 
Obydwa miasta mają świadomość konieczności zintensyfikowania działań promocyjnych posiadanej, często komplementarnych ofert dla turystów i niniejszy projekt stanowi odpowiedź na ten zdiagnozowany problem.
 
Rzeczowy zakres projektu obejmować będzie:
- po stronie m. Prudnik wydanie trzech wydawnictw promujących: a) dziedzictwo materialne miasta (zabytki) i imprezy (w tym o zasięgu transgranicznym) w nim się odbywające, b) walory przyrodnicze oraz szlaki turystyczne (powiązane ze swoimi odpowiednikami po stronie czeskiej) oraz c) szlak pielgrzymkowy z Prudnika do Sanktuarium Maryjnego w Zlatych Horach.
- po stronie czeskiej publikację wydawnictwa promującego ofertę kulturalno-sportową m. Bruntal oraz organizację w ramach projektu wspólnych warsztatów w trakcie których uzgodniona zostanie szczegółowa oferta zawarta w w/w materiałach promocyjnych.      
 
Celem strategicznym projektu jest intensyfikacja działań promocyjnych miast Prudnik oraz Bruntal w zakresie dotyczącym posiadanej infrastruktury turystycznej, sportowej oraz kulturalnej.
Realizacji w/w celu strategicznego podporządkowano poniższe cele szczegółowe którymi są:
- promocja dziedzictwa materialnego miasta i gminy Prudnik (zabytki) oraz imprez i przedsięwzięć o charakterze turystycznym, sportowym i kulturalnym w nim organizowanych (w tym o zasięgu transgranicznym),
- promocja walorów przyrodniczych oraz szlaków turystycznych (w tym powiązanych ze swoimi odpowiednikami po stronie czeskiej),
- promocja szlaku pielgrzymkowego z Prudnika do Sanktuarium Maryjnego w Zlatych Horach,
- promocja oferty kulturalno-sportowej miasta Bruntal,
- podniesienie stopnia znajomości regionu.
 
W ramach projektu przewidziano następującą sekwencję działań:
Etap I: Ustalenie szczegółowej zawartości poszczególnych wydawnictw promocyjnych.
Etap II: Ogłoszenie i realizacja zamówienia publicznego dotyczącego zlecenia usługi zewnętrznej w zakresie:
 
 
a)  opracowania projektu 3-ch wydawnictw promocyjnych (zawierających treść w trzech wersjach językowych: PL, CZ, GB oraz odniesienia do stosownej oferty strony czeskiej) wg poniższej specyfikacji:
- wydawnictwo nr 1 dot. dziedzictwa materialnego miasta (zabytki) i imprez w nim się odbywających: format B5, twarde okładki,
- wydawnictwo nr 2 dot. walorów przyrodniczych oraz szlaków turystycznych: format B5, twarde okładki,
- wydawnictwo nr 3 dot. szlak pielgrzymkowy z Prudnika do Sanktuarium Maryjnego w Zlatych Horach: format A4 trzykrotnie składany, 
b)     realizacja zaakceptowanych projektów w/w trzech wydawnictw promocyjnych,
c)      druk wydawnictw nr 1 i 2 (po 10.000 szt. każde) oraz wydawnictwa nr 3 (5.000 szt.).
Etap III: Nieodpłatna dystrybucja trzech wydawnictw promocyjnych po stronie polskiej i czeskiej (min obiekty noclegowe, punkty informacji turystycznej, muzea, miejsca zorganizowanej rekreacji itp.).   
 
4. Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 19 600,00 EUR w tym:
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach POWT RCz-RP 2007-2013) w kwocie 16 660,00 EUR stanowiącej 85,00 % kosztów kwalifikowanych projektu,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1 960,00 EUR stanowiącej 10,00 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz
- budżetu Gminy w kwocie 980,00 EUR stanowiącej 5,00 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Wersja XML